Lớp nâng cao kỹ năng cho thủ kho

  • Thứ hai, Ngày 26/10/2020
  • Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho thủ kho

    Hàng năm công ty chúng tôi đều có các khóa huấn luyện cho nhân viên ở các lĩnh vực khác nhau, tiến hành thi năng lực và tay nghề, từ đó sét duyệt lên lương , để đảm bảo tính công bằng và tạo động lực phấn đấu cho nhân viên.